Biuro rachunkowe

Oferta

 

Nasze biuro rachunkowe prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.        Biuro rachunkowe VATNIK ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed Urzędem Skarbowym  i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów (nr 54133/2011) oraz  ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością. 

Korzystanie z naszych usług księgowych to przede wszystkim:

 • gwarancja świadczonych usług,
 • profesjonalizm świadczonych czynności,
 • dostęp do najświeższych informacji

 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego

 

1. Księgi handlowe (pełna księgowość)

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont;
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont i polityki rachunkowości;
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  i wyposażenia;
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT;
 • Rozliczanie podatku dochodowego i zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
 • Przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań;
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS;
 • Zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego ? w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz informacji dodatkowej, zeznania rocznego CIT-8 oraz pomoc w przygotowywaniu uchwał.

2. Książka przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  i wyposażenia;
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług; sporządzanie deklaracji VAT;
 • Rozliczanie podatku dochodowego i miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT);
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS;
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata;
 • Pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności.

3. Ryczałt, karta podatkowa

 • Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego;
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji   VAT;
 • Rozliczanie podatku dochodowego i miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT);
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata;
 • Pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności.

4. Obsługa kadrowo-płacowa

 • Prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania   stosunku pracy;
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji   dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło);
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie;
 • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych;
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę;
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych;
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika;
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11/8B);
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4).

5. Doradztwo i usługi dodatkowe

 • Doradztwo gospodarcze, w tym kompleksowa pomoc przy zakładaniu i aktualizacji danych firmy tj: Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej; sposobu opodatkowania;  rejestracja/aktualizacja danych w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównym Urzędzie Statystycznym.
 • Reprezentowanie interesów podatnika w Urzędach Skarbowych, GUS i ZUS, na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
 • Wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze dostarczamy do odpowiednich urzędów;
 • Przygotowanie dokumentów kredytowych oraz współpraca z bankami, w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie kredytu;
 • Wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty;
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych;
 • Wykonywanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-38;
 • Sporządzanie wniosków o zwrot VAT-u z materiałów budowlanych VZM;
 • Przypominanie Klientom o nadchodzących terminach płatności i podatków do US i składek ZUS za pomocą e-mail lub sms.

 Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów nasze biuro rachunkowe dostosuje zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb.

 Ze względu na różne potrzeby i wymagania Klientów oraz formę i zakres rozliczeń podatkowych, oferta jest dostosowywana do indywidualnego zapotrzebowania Klienta przed podpisaniem umowy o świadczenie usług. Miesięczna cena uzależniona jest od formy opodatkowania podatkiem dochodowym, opodatkowania VAT, ilości dokumentów księgowych i ilości osób zatrudnionych oraz innych świadczeń dodatkowych.

 Za nasze usługi wystawiamy faktury VAT umożliwiające zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku od towarów i usług.

 

 

 


Kursy walut

«
NBP
NBP
NBP
NBP
NBP
statystyka